Your browser does not support JavaScript!
數位系
數位系

102年度 大華啦啦隊比賽

101學年度第二學期教學觀摩會

課程名稱:新式互動平台之建置

99級迎新活動 [ 2010-11-12 ]

本系 99年級迎新活動

開放教育資源與創用CC研討會

生命教育競賽 [ 2010-05-25 ]
電通一忠團照

本系代表-電通一忠

內灣淨溪活動 [ 2010-03-12 ]
出發囉

98年度 本系內灣淨溪

啦啦隊比賽 [ 2010-03-11 ]
合照

98年度 大華啦啦隊比賽